bulle-de-linge-de-expert-van-personlijk-kledij-wasgoed-voor-zorgcentra-nl

Wettelijke informatie

Deze website is gereglementeerd door wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie

Redacteur van de website
De website www.bulledelinge.com wordt uitgegeven door:
BDL Développement
Naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van: 3.274.182,56 €
Maatschappelijke zetel: 232 rue Delamare – Deboutteville
76160 Saint-Martin-du-Vivier (Frankrijk)
RCS Rouen – 428 099 022
Directeur van de publicatie: Thomas Labrunye

Website gemaakt door:
Ontwerp: Limage – Batiment/1 – 640 rue Augustin Fresnel
76230 Isneauville – Frankrijk

Ontwikkeling: PROXI-INFO / I-COMM l’Alpha 9 rue Georges Braque
76000 Rouen – Frankrijk

Hosting
Infomaniak network SA: 26 Avenue de la Praille – 1227 Carouge – Zwitserland

Auteursrechten
Heel deze website valt onder de Franse wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. De logo’s, afbeeldingen, teksten en alle andere onderscheidende tekens op deze site zijn eigendom van Bulle de Linge of zijn onderworpen aan een gebruikslicentie. Elke weergave, reproductie, wijziging, commercieel gebruik, evenals elke overdracht naar een andere site is ten strengste verboden, behalve als hiervoor toestemming is gevraagd aan de uitgever van de website.

Vertrouwelijkheid
Bulle de Linge verbindt zich ertoe de informatie die via deze site wordt meegedeeld niet aan derden te verstrekken. Deze blijft vertrouwelijk en wordt door Bulle de Lingee alleen gebruikt om het verzoek te verwerken.

Informatica en vrijheden (CNIL)
In overeenstemming met de Wet informatica en vrijheden van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang, correctie en het uiten van bezwaar tegen persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het volstaat om ons hier via het contactformulier om te verzoeken.

Koppelingen en partnersites
De koppelingen op de website www.bulledelinge.com kunnen de gebruiker doorverwijzen naar externe sites waarvan de inhoud op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van de redactie van de website van Bulle de Linge met zich kan meebrengen.

Persoonsgegevens
Bulle de Linge maakt gebruik van Google Analytics voor bezoekersstatistieken (browser, aantal bezoekers, bezochte rubrieken…) om de onderwerpen en navigatie op onze website te optimaliseren; deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden.
De informatie die u op de website www.bulledelinge.com invoert, wordt opgeslagen, geanalyseerd en verzonden naar de verschillende betrokken afdelingen. In overeenstemming met de Wet informatica en vrijheden van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om een brief te sturen naar: rgpd@bulledelinge.com

BDL Développement
Maatschappelijke zetel: 170 Allée Robert Lemasson – 76230 Bois-Guillaume (Frankrijk)

Gebruiksvoorwaarden
Het doel van dit document is om de voorwaarden te definiëren waaronder enerzijds Bulle de Linge, hierna de uitgever genoemd, aan zijn gebruikers de website en de op de website beschikbare diensten ter beschikking stelt, en waaronder anderzijds de gebruiker de website bezoekt en de services van de website gebruikt. Bij elke verbinding met de website moeten deze voorwaarden worden nageleefd.

Voor de gebruiker houdt de gewone toegang tot de website van Bulle de Linge, op het adres www.bulledelinge.com, in dat hij alle onderstaande voorwaarden aanvaardt.

Intellectuele eigendom
De algemene structuur van de website www.bulledelinge.com, evenals de teksten, grafieken, afbeeldingen, geluiden en video’s waaruit deze is opgebouwd, zijn de eigendom van de uitgever of zijn partners. De afbeelding en/of reproductie en/of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud en diensten aangeboden door de website www.bulledelinge.com, op welke manier dan ook, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bulle de Linge en/of haar partners ten strengste verboden en kunnen een inbreuk zijn op artikelen L 335-2 en volgende van de wet op de intellectuele eigendom.

Hypertekstkoppelingen
Het bestaan van een koppeling van deze site naar een andere site betekent niet dat wij deze site of de inhoud ervan goedkeuren. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om deze informatie kritisch en met het vereiste onderscheidingsvermogen te gebruiken. Bulle de Linge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens, meningen en aanbevelingen, meegedeeld door derden. Het is mogelijk om een koppeling naar de startpagina van deze website te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan van een website die een koppeling wenst te maken naar de website van de uitgever geen enkele voorafgaande toestemming of mededeling van informatie eisen. De website moet echter altijd in een nieuw browservenster worden weergegeven. Wel behoudt Bulle de Linge zich het recht voor om te eisen koppelingen te verwijderen die volgens haar niet in overeenstemming zijn met het doel van de website www.bulledelinge.com

Verantwoordelijkheid van de uitgever
De gegevens en/of documenten die deze website bevat en/of toegankelijk zijn via deze website, zijn afkomstig van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Deze informatie en/of documenten kunnen echter technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Bulle de Linge behoudt zich het recht voor deze te corrigeren zodra haar aandacht hierop wordt gevestigd.
Het wordt sterk aanbevolen om de juistheid en relevantie te controleren van de informatie en/of documenten die op deze website ter beschikking worden gesteld. De informatie en/of documenten die op deze website ter beschikking worden gesteld, kunnen op elk tijdstip worden gewijzigd of bijgewerkt. Zij kunnen bijvoorbeeld zijn bijgewerkt tussen het tijdstip dat ze werden gedownload en het tijdstip dat de gebruiker er kennis van neemt. Het gebruik van de informatie en/of documenten die op deze website ter beschikking worden gesteld, valt onder de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze staat in voor alle gevolgen die eruit kunnen voortvloeien, zonder dat Bulle de Linge hiervoor kan worden vervolgd of zonder recht van verhaal tegen deze laatste. Bulle de Linge kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de informatie en/of documenten die beschikbaar worden gesteld op deze website.

Toegang tot de website
Bulle de Linge streeft ernaar om de website 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk te houden, tenzij bij overmacht of vanwege een gebeurtenis die zich buiten de controle van de uitgever bevindt en onder voorbehoud van mogelijke storingen en de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de website en de diensten. De uitgever kan de beschikbaarheid van de website en/of de diensten, de betrouwbaarheid, kwaliteit en snelheid van de gegevensoverdracht en de responstijd dus niet waarborgen.
Voor gebruikers is geen technische ondersteuning voorzien, noch via elektronische weg, noch telefonisch.

Bulle de Linge kan niet aansprakelijk worden gesteld als de website niet toegankelijk is en/of als de diensten niet kunnen worden gebruikt. Mogelijk moet Bulle de Linge zelfs de website of een deel van de diensten onderbreken. Het kan dit doen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op een schadevergoeding. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Bulle de Linge niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen en voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
Bulle de Linge behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onderhavige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, ze aan te passen aan de evolutie van de website en/of de manier waarop ze wordt gebruikt.

Gebruiksregels van het internet
De gebruiker verklaart dat hij de kenmerken en de beperkingen van het internet aanvaardt, en erkent meer bepaald dat: Bulle de Linge geenszins verantwoordelijk is voor de diensten die via internet toegankelijk zijn en geen enkele controle kan uitoefenen op de aard en de kenmerken van de gegevens die via zijn servercentrum kunnen worden doorgestuurd.

De gebruiker erkent dat gegevens die op het internet circuleren niet beschermd zijn, in het bijzonder tegen mogelijke omleidingen. De aanwezigheid van het logo van Bulle de Linge vormt een eenvoudig vermoeden van geldigheid. Informatie die de gebruiker als gevoelig of vertrouwelijk beschouwt, deelt hij mee op eigen risico.

De gebruiker erkent dat voor gegevens die op het internet circuleren gebruiksregels kunnen gelden of dat deze beschermd kunnen zijn door een eigendomsrecht. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die hij op het internet raadpleegt, opzoekt en verstuurt.

De gebruiker erkent dat Bulle de Linge de inhoud niet kan controleren van diensten die op het internet ter beschikking worden gesteld.

Gegevensverwerking
We verzamelen gegevens om de via www.bulledelinge.com ingediende formulieren te kunnen beantwoorden.

Gegevensbescherming
Bulle de Linge neemt alle redelijke vereiste veiligheidsmaatregelen om de door Bulle de Linge verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, gebruik door onbevoegde personen of ongeautoriseerde bekendmaking. Wij doen alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen die wij gebruiken permanent worden geoptimaliseerd op basis van de redelijkerwijs beschikbare technische middelen.

Toepasselijk recht bij geschillen
Het toepasselijke recht is het Franse recht. Bij een geschil tussen Bulle de Linge en een derde omwille van de onderhavige website, is de bevoegde jurisdictie die van de maatschappelijke zetel van Bulle de Linge (rechtbank van Rouen – FRANKRIJK).

Voor alle vragen over onderhavige gebruiksvoorwaarden van deze website kunt u ons schrijven op het volgende adres:
BDL Développement
Maatschappelijke zetel: 232 rue Delamare – Deboutteville
76160 Saint-Martin-du-Vivier (Frankrijk)

Voor vragen of laat een bericht achter